Pracovní prostředí

Nabízíme:

Komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění plnění legislativních požadavků v oblasti pracovního prostředí a hygieny práce

 • identifikace rizik možného ohrožení a poškození zdraví při práci z hlediska působení fyzikálních, chemických a fyziologicko-psychologických faktorů v návaznosti na ustanovení zákoníku práce a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • zpracování návrhů kategorizace prací dle ustanovení vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění včetně účasti na jejich předkládání orgánům státního dozoru
 • akreditovaná měření škodlivin pracovního prostředí pro stanovení míry expozice zaměstnanců fyzikálními a chemickými škodlivinami v pracovním prostředí včetně vyhodnocení a zapracování do kategorizačních návrhů profesí
 • akreditovaná periodická měření škodlivin pracovního prostředí, která vyplývají z rozhodnutí hygienika včetně vyhodnocení výsledků měření
 • posouzení změn podmínek výkonu práce z hlediska ovlivnění expozice zaměstnanců jednotlivými fyzikálními, chemickými a fyziologicko-psychologickými faktory včetně akreditovaných měření
 • zavedení systému evidence rizikových prací (např. systém sledování celoživotní expozice vibrací u zaměstnanců pracujících v riziku vibrací přenášených na ruce jako prevence vzniku vazoneurózy)
 • poradenství při plnění povinností daných v protokolech z kontrol a v rozhodnutích KHS ke kategorizacím prací

Pracovní podmínky a jakost

 • poradenství při posuzování pracovních podmínek z hlediska vlivu na jakost, například výběr významných faktorů pracovního prostředí

Audity stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce u zaměstnavatele

 • posouzení zátěžových faktorů pracovního prostředí a faktorů působících na zaměstnance v hodnoceném pracovním procesu, náplně práce a pracovního prostředí
 • dohled nad faktory v pracovním prostředí a pracovními zvyklostmi, které mohou ovlivňovat zdraví zaměstnanců, včetně sanitárních a pomocných zařízení, tj. komplexní prověrky
 • poradenství při plánování a organizování práce (např. uspořádání pracovišť, výběr, údržba a stav strojů a jiného zařízení)
 • poradenství při zlepšování pracovního prostředí
 • hodnocení vlivů nových zařízení na pracovní prostředí
 • zpracování podkladů k projednávání nemocí z povolání
 • zpracování podkladů pro zajištění pitného režimu zaměstnanců

Kolaudační řízení staveb

 • poradenství k měření ke kolaudačnímu řízení
 • měření hluku, vibrací, prašnosti, chemických látek, osvětlení a mikroklimatických parametrů požadovaných pro kolaudační řízení

Zpracování hlukových map a studií

 • výpočet šíření hluku ve venkovním prostoru programem HLUK+
 • výpočet hladin hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v objektu programem IZOFONIK