Ekologické poradenství

Nabízíme Vám komplexní servis vycházející z potřeb objednatele v oblasti životního prostředí. K dosažení tohoto cíle nabízíme svým zákazníkům odborné poradenství a fundovanou pomoc při řešení konkrétních problémů - EKOLOGICKÝ OUTSOURCING.

Životní prostředí

 • dlouhodobý výkon funkce externího ekologa
 • zpracování dokumentace pro jednotlivé oblasti životního prostředí (např. IPPC, IRZ, EIA, provozní řády aj.)
 • zpracování hlukových map

Odpadové hospodářství

 • výkon funkce externího odpadového hospodáře dle § 15 zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
 • zpracování Plánů odpadového hospodářství
 • zajištění nakládání s odpady dle § 15 zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
 • vedení evidence odpadů
 • zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“ orgánům státní správy
 • vypracování každoročního statistického přehledu pro SÚ
 • odvoz maloobjemového odpadu nebo stavebního materiálu naší technikou
 • skartace dokumentace s utajením, s vydáním Protokolu o ekologickém nakládání s recyklovatelnou složkou odpadu

Nakládání s vodami

 • zajištění odběru a vyhodnocení vzorků odpadů a odpadních vod
 • spolupráce při zavedení systému monitorování kvality odebíraných a vypouštěných vod
 • zpracování provozních řádů ČOV
 • zpracování povinných hlášení

Čistota ovzduší

 • výpočty poplatků, pravidelná hlášení pro státní správu
 • hlášení o produkci znečištění a výpočtu poplatku za znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zajištění autorizovaného měření emisních zdrojů

Chemické látky a chemické směsi

 • školení pracovníků pro oblast odpadů a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • poradenství v oblasti chemických látek a chemických přípravků, včetně REACH zpracování Bezpečnostních listů v souladu s nařízením EP a rady (ES) 1907/2006 a v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Ochrana dřevin

 • odborné posouzení zdravotního stavu, stability a provozní bezpečnosti dřevin rostoucích mimo les včetně alejí a mladých výsadeb
 • posouzení poškození dřevin a návrh ochranných opatření
 • finanční ocenění dřevin a odhad ekologické újmy
 • dendrologický průzkum včetně ekologického zhodnocení porostu
 • pravidelný monitoring zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les s využitím software TAXON
 • hodnocení břehových (popř. lesních) porostů
 • poradenství při zakládání zahrad rodinných domů ohledně ekologických nároků dřevin na stanovištní podmínky

Jiné

 • další služby v návaznosti na vývoj požadavků legislativy životního prostředí