Novinky

Vyhl. č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách...

Dne 15. 12. 2017 v částce 156/2017 Sb. byla zveřejněna vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Vydána na základě z. č. 373/2011 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Zdroj: Sbírka předpisů ČR