Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z května 2018

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Tato norma uvádí návod pro identifikaci a zařazování prostorů, kde může vznikat nebezpečí od hořlavých prachů. Uvádí základní kritéria, podle kterých může být hodnoceno nebezpečí vznícení a uvádí návod pro navrhování a hlídání parametrů, které mohou být použity pro snížení tohoto nebezpečí. Pro postup použitý pro identifikaci a klasifikaci těchto prostorů jsou uvedena obecná a speciální kritéria a příklady. Tato norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí praktické příklady zařazování prostorů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 60079-10-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2016 převzala EN 60079-10-2:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem. Zdroj: ÚNMZ