Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ v červenci a srpnu 2018 - ČSN 39 5360

ČSN 39 5360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků – Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním – Technické požadavky a zkoušky. Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky střel, střepin a bodných zbraní. Tato norma se nevztahuje na zkoušení balistické odolnosti ochranných prostředků proti střelám, na něž se vztahuje ČSN EN 1522, ČSN EN 1523 a ČSN EN 1063. Proti předchozí verzi je tato norma technicky zrevidována a upravuje požadavky podle nejnovějších rozhodnutí C.I.P. (Commission lnternationale Permanente pour l’epreuve des armes á feu portatives). Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5360 z ledna 1996. Zdroj: ÚNMZ