Novinky

Nařízení EP a Rady (EU) 2019/126 o zřízení Evropské agentury pro BOZP a o zrušení nařízení Rady (ES)

Dne 31. 1. 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/126 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94.