Novinky

Nové normy se vztahem k BOZP - Věstník ÚNMZ - leden 2018

--- 1) ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Tato část HD 60364 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. V porovnání s předchozím vydáním byly mimo jiné vypuštěny národní přílohy, které obsahovaly pasáže z jiných norem. Převzaté informace byly při revizi norem, z nichž bylo čerpáno, obtížně udržovatelné v aktuálním stavu. Podrobnosti pro správné používání této normy budou rozpracovány v připravované TNI. S účinností od 7. 7. 2020 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, která do uvedeného data platí společně s touto normou. --- 2) ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování. Tato část ISO 14123 ustanovuje metodologii, která vede k volbě kritických faktorů vztahujících se k emisím nebezpečných látek za účelem specifikovat vhodného postupy ověření. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14123-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 14123-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. --- 3) ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) ze srpna 2011.Zdroj: ÚNMZ