Revize technických zařízení

Revize, zkoušky, kontroly a prohlídky vyhrazených, určených a nevyhrazených tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových zařízení vč. vyhotovení zápisů a zpráv.

Co konkrétně Vám můžeme ve spolupráci s naší mateřskou společností ENVIFORM a.s. nabídnout?

Revize technických zařízení

 • provádění revizí, zkoušek, kontrol a prohlídek vyhrazených, určených a nevyhrazených zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových zařízení
 • zabezpečení odborných technických prohlídek
 • zpracování, vedení a udržování dokumentace technických zařízení (TZ) (elektro, tlakové nádoby, plynová zařízení, zdvihací mechanismy, jeřáby, výtahy), posuzování předepsané projektové a provozní dokumentace
 • posuzování TZ z pohledu norem a právních předpisů
 • vydávání stanovisek o splnění bezpečnosti technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě TZ
 • spolupráce při zpracovávání návrhů bezpečnostních pokynů k technologii provozování TZ
 • provádění rozborů poruch TZ a upozorňování provozovatelů těchto zařízení na opakující se poruchy
 • navrhování odebírání osvědčení k obsluze TZ u osob soustavně porušujících bezpečnostní předpisy nebo ustanovení norem, případně nevyhovujícím zdravotním požadavkům
 • poradenství při výběru nových TZ
 • příprava a řízení revizí a zkoušek prováděných státním odborným dozorem (SOD), účast při kontrolách SOD
 • provádění funkčních a tlakových zkoušek
 • ověřování teoretických a praktických znalostí a způsobilosti provozních techniků a jejich metodické řízení včetně vedení jejich evidence
 • zabezpečování činnosti v oblasti výchovy zaměstnanců k bezpečné a zdravotně nezávadné práci s TZ v souladu s příslušnými předpisy v oblasti BOZ a při vyhledávání a vyhodnocování rizik
 • školení a přezkušování obsluh a pracovníků pracujících na TZ
 • účast při šetření pracovních úrazů a provozních nehod způsobených provozem TZ a vypracování příslušných zpráv a opatření k nápravě
 • provádění dalších školení a zkoušek speciálních profesí v oblasti TZ