Školení BOZP

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato školení doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, což dává zaměstnavateli povinnost pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Nabízíme:

  • vstupní školení BOZP
  • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti s praktickým zácvikem
  • periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení
  • školení vedoucích zaměstnanců
  • zkoušky vedoucích i ostatních zaměstnanců, ověření znalostí formou testu
  • vydání osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
  • zajištění školení pro vybrané profese (práce ve výšce, školení svářečů, řidičů referentských vozidel, jeřábníků, vazačů atd.)
  • školení a přezkušování obsluh a pracovníků pracujících na technických zařízeních
  • provádění dalších školení a zkoušek speciálních profesí v oblasti technických zařízení